‘ปุ้มปุ้ย’ มุ่งปลูกหญ้าทะเลเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนในจ.ตรัง

นางปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต “ปุ้มปุ้ย” เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน จึงปักหมุดหมายในการเร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดตรัง ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน คนในจังหวัดตรัง ให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล จากนั้นจะเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษา ระบบนิเวศก็จะสมบูรณ์ ในที่สุดก็เป็นผลดีกลับมายังชาวบ้านเอง

สำหรับในปี 2567 บริษัทจึงมุ่งปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 10,000 ต้น โดยเน้นความร่วมมือในระยะยาวกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพราะระบบนิเวศทางทะเลเป็นเรื่องใหญ่ของทุกภาคส่วน ปุ้มปุ้ยเองเป็นเพียงกลไกหนึ่งที่พร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดตรัง กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ล่าสุด จึงได้ร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในเขตทะเลเสบ้าน จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกหญ้าทะเลสร้างสมดุลระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง“ ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลกว่า 3,000 ต้น เร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มพื้นที่ Blue Carbon เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าป่าไม้ถึงเกือบ 10 เท่าคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ทั้งนี้ จังหวัดตรังเริ่มเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลจากหลายปัจจัย ทั้งเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มรสุม การเปลี่ยนแปลงตะกอนทรายชายฝั่ง ทำให้เกิดการทับถมของตะกอนทรายในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เป็นเหตุให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ปูม้า หอย กุ้ง ลดจำนวนลง เนื่องจากไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงไม่มีแหล่งอาหารให้กับพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง จึงมีความจำเป็นต้องปลูกหญ้าชะเงาใบยาว เพื่อฟื้นฟูแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอาหารที่สำคัญของพะยูน พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

Back To Top