“มนพร” ตามงาน 5 หน่วย “คมนาคม” จี้เร่งรัดเดินหน้าสนองนโยบาย “ควิกวิน”

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับดูแล 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.), การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ให้เป็นไปตามแผน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (Quick-Win) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ทั้งนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan) โครงการต่างๆ ดังนี้ 1. มอบให้ จท. ทบทวน และปรับปรุงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้มีความทันสมัยคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้ รวมทั้งศึกษาการนำนโยบายการขุดลอกต่างตอบแทนไปดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อรองรับเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศ และช่วยในการจัดการจราจรทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำชับให้ จท. เพิ่มความปลอดภัยของท่าเรือทุกแห่ง ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยต่าง ๆ ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง และแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ให้ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยสูงสุด

2. มอบให้ กทท. ผลักดันโครงการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างการคมนาคมทางบก ทางราง และทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport) โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลาการรับ–ส่งสินค้าระหว่างระบบขนส่งให้มีความสัมพันธ์กัน สามารถรับ–ส่งได้ทันที โดยไม่เกิดช่วงการรอนานเกินไป สำหรับโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ กทท. อยู่ระหว่างการศึกษานั้น ได้เน้นย้ำว่า ท่าเทียบเรือต้องเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อเป็นต้นแบบท่าเทียบเรือที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือระนอง ซึ่ง กทท. ได้ดำเนินการออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารับรองผลการศึกษา และกำชับให้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัด

3. มอบให้ ขสมก. พิจารณาเยียวยาผู้ถือบัตรโดยสารรายเดือนของ ขสมก. ภายหลังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีหนังสือแจ้งให้ ขสมก. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดิมของ ขสมก. ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ประกอบการเดินรถเอกชน ส่งผลกระทบให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ พร้อมทั้งเร่งรัดโครงการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาดจำนวน 2,000 คัน ในราคาที่เหมาะสม และวางแผนการคำนวณอัตราค่าโดยสารในราคาย่อมเยา ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ ขสมก. ไม่ขาดทุน

4. มอบให้ สบพ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของท่าอากาศยาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้และจำนวนศึกษา รวมทั้งประสานงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สบพ. จัดขึ้น และ 5. มอบให้ รทส. เร่งดำเนินโครงการปรับปรุงโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ลงนามในสัญญาภายในเดือน เม.ย.67 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว.คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

Back To Top